YCT 3 Practice Test

Listening Section:

Question 1:

TRUE/FALSE

Question 2:

TRUE/FALSE

Question 3:

TRUE/FALSE

Question 4:

A: méi wèntí/没 问题

B: bù shūfu/不 舒服

C: xià guo yí cì/下 过 一 次

Question 5:

A: wǎnshang/晚上

B: chànggē/唱歌

C: tài máng le/太忙了

Question 6:

A: hǎo de/好 的

B: méi guānxi/没 关系

C: zài pángbiān/在 旁边

Question 7:

A: èr nián jí/二 年级

B: Lǐ xiǎojiě/李 小姐

C: tài lèi le/太 累 了

Question 8:

A: dì yī běn/第一 本

B: j ǐ sh í ge/几十个

C: sān ge xiǎoshí/三个小时

Listening Answers

Question 1: FALSE

Question 2: FALSE

Question 3: TRUE

Question 4: C

Question 5: A

Question 6: A

Question 7: B

Question 8: B

Reading Section

Question 1:

A: Zhège píngguǒ zhēn hǎochī!/这个 苹果 真 好吃!

B: Duì, wǒ zuì ài chī xiāngjiāo/对, 我 最 爱 吃 香蕉.

C: Tā zài zhuōzi shang huà huàr ne/她 在 桌子 上 画 画儿 呢.

Question 2:

A: Nǐ de zìxíngchē ne?/你 的 自行车 呢?

B: Tiān hēi le, wǒmen huí jiā ba/天 黑 了, 我们 回 家 吧 .

C: Wǒmen bǐyibǐ, kàn shéi chàng de hǎo/我们 比一比, 看 谁 唱 得 好.

Question 3:

A: Lái, wǒmen qù xǐzǎo ba/来 我们 去 洗澡 吧.

B: Xià ge yuè, wǒ jiù 7 suì le/下 个 月, 我 就 7 岁 了 .

C: Zàijiàn, míngtiān xiào ménkǒu jiàn/再见, 明天 校 门口 见.

Question 4:

Nǐmen shì shénme shíhou rènshi de?/你们 是 什么 时候 认识 的?

A: qùnián/去年

B: 5 fēnzhōng/5 分钟

C: hěn cháng shí jiān/很 长 时间

Question 5:

Huǒchēzhàn yuǎn ma?/火车站 远 吗?

A: hěn shǎo/很 少

B: hěn jìn/很 近

C: 1000 duō kuài/1000 多 块

Question 6:

Shénme dòngwù kěyǐ fēi de hěn gāo?/什么 动物 可以 飞 得 很 高?

A: niǎo/鸟

B: yú/鱼

C: xióngmāo/熊猫

Question 7:

Nǐ wèi shénme méi mǎi nàge shūbāo?/你 为 什么 没 买 那个 书包?

A: wǒ yǒu qiānbǐ/我 有 铅笔

B: zài yǐzi shang/在 椅子 上

C: wǒ bù xǐhuan lǜ de/我 不 喜欢 绿 的

Question 8:

Zhè sh ì n ǐ hu à de ma? Bízi huà de bú tài hǎo./这 是 你 画 的 吗? 鼻子 画 得 不 太 好.

A: tā kū le/他 哭 了

B: tóufa cháng/头发 长

C: wǒ kànkan/我 看看

Reading Answers

Question 1: B

Question 2: C

Question 3: A

Question 4: A

Question 5: B

Question 6: A

Question 7: C

Question 8: C

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *