BCT A Vocabulary Word List

You should know about 600 different words to pass the BCT A test. This is a unique list of words, there’s lots of overlap with the HSK series of tests but there’s also a bunch of words that don’t appear in any other tests because they’re very specific to business. For example, 名片 or business card is very basic word in a business context and you need to know it for the BCT A but it doesn’t show up even in the HSK 6 test. Below are all 600 words you need for the BCT A test.

Simplified ChinesePinyinEnglish Translation
àilove
爱好ài hǎohobby
安排ān páiArrangement
安全ān quánsafe
按照àn zhàoAccording to
handful
baLet’s go
bànhalf
办法bàn fǎway
办公室bàn gōng shìoffice
办理bàn lǐtransact
帮助bāng zhùHelp
bāopack
包括bāo kuòinclude
bǎofull
报告bào gàoreport
抱歉bào qiànI’m sorry
报纸bào zhǐnewspaper
bēicup
bèiby
běnroot
compare
pen
比较bǐ jiàocompare
必须bì xūHave to
毕业bì yègraduate
biànall over
变化biàn huàvariation
标志biāo zhìsign
标准biāo zhǔnstandard
表格biǎo géform
biéother
别人bié rénothers
宾馆bīn guǎnhotel
不但…而且bù dàn . . . ér qiěnot only… And
不客气bù kè qìYou are welcome
No
部分bù fēnpart
部门bù méndepartment
cáijust
菜单cài dānmenu
参观cān guānvisit
参加cān jiāattend
餐厅cān tīngrestaurant
cénglayer
chàdifference
cháTea
差不多chà bù duōAlmost
产品chǎn pǐnproducts
chánglong
唱歌chàng gēsing
超市chāo shìsupermarket
衬衫chèn shānshirt
成功chéng gōngsucceed
乘客chéng kèpassenger
城市chéng shìcity
吃饭chī fàndine
迟到chí dàoLate
chūgo out
出差chū chàbusiness trip
出发chū fāLet’s go
出现chū xiànappear
出租车chū zū chētaxicab
除了chú liǎoApart from
穿chuānwear
chuánboat
传真chuán zhēnfax
窗户chuāng hùwindow
times
cóngfrom
cuòwrong
beat
打算dǎ suànintend
打印dǎ yìnprint
打折dǎ zhēdiscount
big
大概dà gàiProbably
大家dà jiāeveryone
dàibring
dàiwear
单位dān wèiunit
担心dān xīnworry
当然dāng ránOf course
导游dǎo yóuguide
dàoarrive
到达dào dáarrive
earth
target
get
登机牌dēng jī páibrand
děngwait
low
地方dì fāngplace
地铁dì tiěsubway
地图dì túmap
地址dì zhǐaddress
diǎndot
电话diàn huàPhone
电脑diàn nǎoComputer
电视diàn shìTV
电梯diàn tīlift
电子邮件diàn zǐ yóu jiàn
调查diào chásurvey
dìngbooking
东西dōng xīstuff
dǒngunderstand
all
read
duǎnshort
锻炼duàn liànexercise
duìRight
对不起duì bù qǐI am sorry
duōmany
多少duō shǎoHow much
hair
发票fā piàoinvoice
发烧fā shāofever
发生fā shēnghappen
发现fā xiànfound
发展fā zhǎndevelop
返回fǎn huíreturn
反正fǎn zhènganyway
fāngsquare
方便fāng biànconvenient
方法fāng fǎmethod
方向fāng xiàngdirection
房间fáng jiānroom
访问fǎng wènvisit
fàngput
放假fàng jiǎholiday
非常fēi chángVery
飞机fēi jīplane
fènportion
服务员fú wù yuánwaiter
付款fù kuǎnpayment
附近fù jìnneighborhood
复印fù yìncopy
负责fù zécharge
改变gǎi biànchange
gāndry
干杯gān bēiCheers
干净gān jìngclean
gǎndare
感冒gǎn màocold
感谢gǎn xièthank
刚才gāng cáiJust now
gāohigh
高兴gāo xīngglad
告诉gào sùtell
piece
every
gěiTo give
gēnfollow
根据gēn jùaccording to
gēngmore
工厂gōng chǎngfactory
公共汽车gōng gòng qì chēbus
公里gōng lǐkilometer
公司gōng sīfirm
工资gōng zīwages
工作gōng zuòJob
gòuenough
购物gòu wùShopping
顾客gù kècustomer
刮风guā fēngWindy
guānclose
关键guān jiànThe essential
关系guān xìrelationship
关心guān xīncare
关于guān yúconcerning
管理guǎn lǐmanage
光临guāng línTo
广告guǎng gàoad
guìexpensive
国际guó jìinternational
国家guó jiācountry
guòpass
huánstill
还是huán shìStill is
汉语hàn yǔChinese
航班háng bānflight
hǎoGood
hàonumber
好吃hǎo chīdelicious
号码hào mǎNumber
drink
and
合适hé shìsuitable
合同hé tóngcontract
合作hé zuòcooperate
hěnvery
护照hù zhàopassport
花费huā fèispend
huàibad
欢迎huān yíngWelcome
huànchange
huíreturn
回答huí dáReply
huìYes
会议huì yìmeeting
活动huó dòngactivity
火车huǒ chētrain
货物huò wùgoods
或者huò zhěor
机场jī chángaerodrome
机会jī huìopportunity
level
urgent
small table
strange
记得jì déremember
计划jì huáplan
记录jì lùRecording
计算jì suàncompute
jiāfamily
加油jiā yóuCome on
价格jià géPrice
检查jiǎn cháexamine
简单jiǎn dānSimple
简历jiǎn lìresume
减少jiǎn shǎodecrease
jiànitem
健康jiàn kānghealthy
见面jiàn miànmeet
建议jiàn yìsuggestion
jiāngwill
jiǎngspeak
jiāoto hand in
交通jiāo tōngtraffic
jiàocall
觉得jué défelt
jiēpick up
街道jiē dàostreet
节日jié rìfestival
结束jié shùend
结账jié zhàngCheckout
解决jiě juésettle
jièborrow
介绍jiè shàointroduce
jīncatty
今天jīn tiānToday
紧张jǐn zhāngnervous
jìnenter
jìnnear
进口jìn kǒuimport
进行jìn xíngcarry out
禁止jīn zhǐforbid
经常jīng chángoften
经过jīng guòelapse
经理jīng lǐmanger
经验jīng yànexperience
jiǔlong
jiùonly
举办jǔ bànHeld
举行jǔ xíngHeld
聚会jù huìparty
决定jué dìngdecision
咖啡kā fēicoffee
kāiopen
开始kāi shǐBegin
kànsee
看法kàn fǎopinion
考虑kǎo l锟斤拷consider
可能kě néngpossible
可以kě yǐOK
客户kè hùclient
客人kè rénguest
kōngempty
空调kōng diàoair conditioning
裤子kù zǐtrousers
kuàifast
困难kùn nándifficulty
láicome
劳驾láo jiàExcuse me
lǎoold
老板lǎo bǎnboss
liǎofinish
léitired
lěngcold
leave
离开lí kāileave
礼物lǐ wùgift
联系lián xìcontact
liàngvehicle
聊天liáo tiānchat
了解liǎo jiěunderstand
领带lǐng dàitie
另外lìng wàiOther than that
留言liú yánmessage
lóufloor
road
旅行社l锟斤拷 xíng shètravel agency
旅游l锟斤拷 yóutourism
麻烦má fántroublesome
马上mǎ shàngRight away
Is it?
mǎibuy
màisell
mǎnfull
满意mǎn yìsatisfied
mángbusy
没关系méi guān xìNever mind
没有méi yǒuNo
měiper
méndoor
rice
秘书mì shūsecretary
免费miǎn fèigratis
名片míng piànbusiness card
明天míng tiānTomorrow
名字míng zìname
take
which
that
nánman
nándifficult
this
néngYes
you
年龄nián língage
年轻nián qīngyoung
nínyou
努力nǔ lìendeavor
woman
跑步pǎo bùjogging
朋友péng yǒuFriend
啤酒pí jiǔbeer
便宜biàn yícheap
piàoticket
漂亮piāo liàngPretty
奇怪qí guàiodd
其实qí shíIn fact
其他qí tāother
其中qí zhōngthereinto
起床qǐ chuángGet up
起飞qǐ fēitakeoff
企业qǐ yèenterprise
qiānsign
签证qiān zhèngby
qiánmoney
qiáobridge
qīnglight
清楚qīng chǔclear
情况qíng kuàngcircumstance
qíngclear
qǐngplease
take
go
去年qù niánLast year
全部quán bùall
quēlack
然后rán hòuAnd then
rànglet
hot
rénperson
人民币rén mín bìRenminbi
认识rèn shíknow
认为rèn wéithink
认真rèn zhēnconscientious
日程rì chéngschedule
日期rì qīdate
容易róng yìeasy
如果rú guǒIf
入口rù kǒuentrance
sǎnumbrella
商店shāng diànstore
商量shāng liángconsult
商务shāng wùBusiness
商业shāng yècommerce
上班shàng bānWork
上网shàng wǎngInternet
上午shàng wǔmorning
shǎofew
设计shè jìdevise
身体shēn tǐbody
什么shí meWhat the
生病shēng bìngsick
生产shēng chǎnproduce
生活shēng huólife
生意shēng yìbusiness
时候shí hòutime
时间shí jiānTime
时刻shí kèmoment
使用shǐ yònguse
shìtry
shìbe
适合shì héfit
世界shì jièworld
市场shì chángmarket
事情shì qíngthing
shōuharvest
收入shōu rùrevenue
手机shǒu jīcell phone
手续shǒu xùformalities
shòuthin
舒服shū fúcomfortable
数字shù zìdigit
shuābrush
shuāngpair
shéiwho
shuǐwater
水果shuǐ guǒfruit
水平shuǐ pínglevel
shuìtax
睡觉shuì juéGo to bed
shuōsay
说明shuō míngillustrate
司机sī jīdriver
sònggive
虽然…但是suī rán . . . dàn shìthough… But
suìyear
所有suǒ yǒuall
he
it
she
táiplatform
tàitoo
tántalk
谈判tán pànnegotiation
tàngtime
讨论tǎo lùndiscuss
tàocover
特点tè diǎnpeculiarity
ténghurt
提高tí gāoimprove
提前tí qiánahead
提醒tí xǐngremind
天气tiān qìWeather
tiánfill in
tiáostrip
条件tiáo jiàncondition
tīnglisten
tíngstop
tǐngendure
通知tōng zhīnotice
同事tóng shìcolleague
同意tóng yìagree
头发tóu fāhair
突然tū ránsuddenly
退tuìwithdraw
wánfinish
完成wán chéngfinish
wǎnlate
晚上wǎn shàngAt night
wǎngpast
忘记wàng jìforget
wéifor
wèibit
为了wéi liǎoIn order to
为什么wéi shí meWhy
温度wēn dùtemperature
文件wén jiànfile
文件夹wén jiàn jiāfolder
wènask
问题wèn tíissue
I
希望xī wàngwish
吸烟xī yānsmoking
西装xī zhuāngsuit
习惯xí guànhabit
喜欢xǐ huānlike
洗手间xǐ shǒu jiāntoilet
下午xià wǔAfternoon
下雨xià yǔRain
xiānfirst
先生xiān shēngMr
现金xiàn jīncash
现在xiàn zàiRight now
相信xiāng xìnbelieve
xiǎngthink
xiàngtoward
xiàngitem
销售xiāo shòusale
消息xiāo xīmessage
xiǎosmall
小姐xiǎo jiěMiss
小心xiǎo xīnBe careful
xiàolaugh
xiēsome
xiéshoes
xiěwrite
谢谢xiè xièThank you
xīnnew
新闻xīn wénNews
xìnletter
信用卡xìn yòng qiǎcredit card
xíngYes
行李箱xíng lǐ xiāngboot
xìngsurname
性别xìng biégender
幸会xìng huìI’m glad
兴趣xīng qùinterest
修改xiū gǎirevise
修理xiū lǐrepair
休息xiū xīrest
需要xū yàoneed
选择xuǎn zéchoose
学习xué xíLearn
学校xué xiàoschool
颜色yán sècolor
眼睛yǎn jīngeye
宴会yàn huìbanquet
邀请yāo qǐnginvite
要求yào qiúrequest
yàomedicine
yàowant
also
业务yè wùbusiness
衣服yī fúclothes
医生yī shēngdoctor
医院yī yuànhospital
一定yī dìngcertain
一共yī gòngaltogether
一会儿yī huì érA while
一下yī xiàone time
一样yī yàngThe same
以后yǐ hòulater
已经yǐ jīngalready
以为yǐ wéithought
一般yī bānSo so
一点儿yī diǎn érA little
意见yì jiànopinion
一起yī qǐtogether
意思yì sīmeaning
一直yī zhíalways
阴天yīn tiāncloudy
因为…所以yīn wéi . . . suǒ yǐBecause… So
银行yín xíngBank
饮料yǐn liàodrink
应该yīng gāiShould
营业yíng yèBusiness
影响yǐng xiǎngeffect
yònguse
优惠yōu huìPreferential
yóucomposed
邮局yóu júpost office
由于yóu yúbecause
yǒuYes
有名yǒu míngfamous
yòuagain
愉快yú kuàipleasant
遇到yù dàoencounter
预约yù yuēbooking
员工yuán gōngemployee
原因yuán yīncause
yuǎnfar
愿意yuàn yìwilling
运动yùn dòngmotion
zàiagain
zàiat
再见zài jiànGood bye
zǎoearly
早上zǎo shàngmorning
怎么zěn meHow
怎么样zěn me yàngWhat do you think
增加zēng jiāincrease
zhànstand
zhāngsheet
zhǎngRose
帐号zhàng hàoAccount
招聘zhāo pìnrecruit
zhǎolook for
照片zhào piànPhoto
照相机zhào xiāng jīcamera
zhèthis
zhuómake move
zhēnTRUE
正确zhèng quèThat’s right
正在zhèng zàiing
知道zhī dàoKnow
支付zhī fùpay
支票zhī piàocheque
直接zhí jiēdirect
zhīonly
质量zhì liángquality
制作zhì zuòmake
中间zhōng jiānmiddle
中午zhōng wǔmidday
中心zhōng xīncentre
终于zhōng yúfinally
zhǒngseed
zhòngheavy
重量zhòng liángweight
重要zhòng yàosignificant
主任zhǔ rèndirector
主要zhǔ yàomain
zhùlive
zhùwish
专家zhuān jiāexpert
zhuǎnturn
zhǔnpermit
桌子zhuō zǐtable
自己zì jǐMyself
zǒngtotal
zǒuwalk
zuìmost
昨天zuó tiānYesterday
zuòsit
zuòseat
zuòdo

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *